Ανάκληση 238 scooter BMW C 400 GT και C 400 X για καθαρισµό και λίπανση της ντίζας γκαζιού

Πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών BMW τύπων C 400 GT (K08, 0C06) και C 400 X (K09, 0C09) για καθαρισµό και λίπανση της ντίζας γκαζιού
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία BMW HELLAS AE εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών BMW τύπων C 400 GT (K08, 0C06) και C 400 X
(K09, 0C09).
Η ανάκληση αφορά σε 238 µοτοσικλέτες, παραγωγής από 08/03/2018 έως 18/01/2020, στις οποίες η θέση της ντίζας γκαζιού µπορεί να προκαλέσει συσσώρευση νερού εσωτερικά που δεν θα στραγγίσει, όταν η µοτοσικλέτα οδηγείται στη βροχή για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή καθαρίζοντάς την καλά. Όταν η µοτοσικλέτα οδηγείται σε εξωτερικές θερµοκρασίες κάτω των 0 οC Κελσίου, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σκληρή κίνηση µέχρι την πλήρη κατάψυξη της ντίζας γκαζιού. Οι κρίσιµες καταστάσεις οδήγησης δεν µπορούν να αποκλειστούν υπό αυτές τις συνθήκες.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.
Οι ιδιοκτήτες των προς ανάκληση οχηµάτων που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά από την BMW Hellas ΑΕ, θα ενηµερωθούν τηλεφωνικά, ώστε να επισκεφθούν το ∆ίκτυο Επίσηµων Εµπόρων Μοτοσικλετών της BMW Hellas ΑΕ, σε όλη την Ελλάδα, προκειµένου να γίνει αρχικά καθαρισµός και λίπανση της ντίζας γκαζιού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Μετά το φθινόπωρο θα ακολουθήσει νεότερη ενηµέρωση των ιδιοκτητών ώστε να δοθεί οριστική λύση επισκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το ∆ίκτυο Επίσηµων Εµπόρων Μοτοσικλετών της BMW Hellas ΑΕ, ή µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της BMW Hellas ΑΕ, στο τηλέφωνο 210 9118000.

Related Posts