Ανάκληση Yamaha YZF-R3 & MTN320/Α για βελτίωση του συστήµατος ψύξης και µετάδοσης

Ανάκληση δικύκλων Yamaha τύπων YZF-R3/A και MTN320/Α χρονολογίας κατασκευής 2015 – 2018 µε στόχο την βελτίωση του συστήµατος ψύξης και χρονολογίας κατασκευής  2015  – 2017  µε  στόχο την  βελτίωση του  συστήµατος µετάδοσης

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία  µε  τους  εθνικούς  διανοµείς,  και  συγκεκριµένα  στην  Ελλάδα  µε  τη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ  Α.Ε.Ε.,   εκτελεί  τα  κάτωθι  προγράµµατα  ανάκλησης  δικύκλων  Yamaha τύπων YZF-R3/A και  MTN320/Α:

1)  Ανάκληση  132   δικύκλων,  χρονολογίας  κατασκευής  2015   –  2018,   στα  οποία υπάρχει πιθανότητα διαρροής ψυκτικού υγρού λόγω εµφάνισης ρωγµών στους σωλήνες του συστήµατος ψύξης.

2)  Ανάκληση  94   δικύκλων,  χρονολογίας  κατασκευής   2015    –   2017,    στα  οποία υπάρχει πιθανότητα αδυναµίας αλλαγών σχέσης ταχυτήτων λόγω σπασµένου ελατήριου επαναφοράς του επιλογέα.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις  οι  καταναλωτές  παρακαλούνται  όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε  την  Τεχνική ∆ιεύθυνση της  εταιρείας ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 210 6293595, 561 (αρµόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).

Related Posts