Ανάκληση Scooter Piaggio FLY 125 4T 3Vie και LIBERTY 50 i-GET

Θέμα: Ανάκληση µοτοσικλετών Piaggio µοντέλο FLY  125  4T 3V ie για  έλεγχο του εµπρός δίσκου φρένων και  µοτοποδηλάτων Piaggio µοντέλο LIBERTY 50 i-GET για  έλεγχο του  ψαλιδιού.

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις:

1. Ανάκληση  µοτοσικλετών  Piaggio  µοντέλο  FLY   125   4T   3V   ie.  Η  ανάκληση αφορά σε 211 οχήµατα, µοντέλα ετών 2015 – 2016, στα οποία µπορεί να προκληθεί χαλάρωση των κοχλιών συγκράτησης του εµπρός δίσκου φρένου, που µπορεί να επηρεάσει  την  απόδοση  πέδησης  µε  ενδεχόµενο  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  του αναβάτη. Στις επηρεαζόµενες µοτοσικλέτες θα γίνει σύσφιξη των κοχλιών του εµπρός δίσκου φρένου αφού επαλειφθούν µε κόλλα σπειρωµάτων.

2. Ανάκληση  µοτοποδηλάτων Piaggio  µοντέλο LIBERTY  50  iGET.   Η  ανάκληση αφορά σε 150 οχήµατα, µοντέλα ετών 2015 – 2017, στα οποία µπορεί να προκληθεί χαλάρωση του κοχλία που συγκρατεί το ψαλίδι η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια   του   οχήµατος   κατά   την   οδήγηση,   µε   κίνδυνο   για   την   ασφάλεια   του αναβάτη. Στα επηρεαζόµενα µοτοποδήλατα θα γίνει έλεγχος της ροπής σύσφιξης του κοχλία του ψαλιδιού και ενδεχόµενη αντικατάσταση του κοχλία, του περικοχλίου και της ροδέλας συγκράτησης του ψαλιδιού.

Μέχρι σήµερα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου PIAGGIO σε όλη την Ελλάδα για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210-7572100 και στο φαξ 210-7572101.